Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Ochrona Danych Osobowych

Klauzula informacyjna

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) niniejszym  informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu, Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń, tel: 56 622 66 66, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Może się Pan/Pani/Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie,  e-mailem.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pana/Pani/Państwa dane osobowe będą  przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu komunikacji korzystania z usług medycznych oraz na otrzymywanie za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dot. planowanych wizyt, jak również informacji o medycznej działalności Centrum Medycznego „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu.
 4. Przysługuje Panu/Pani/Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego-Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane udostępnione przez Pana/Panią/Państwo będą podlegały udostępnieniu innym odbiorcom tzn. instytucjom upoważnionym z mocy prawa.
 6. Pana/Pani/Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne  w celu realizacji udzielenia świadczenia medycznego.

 

Klauzula informacyjna – Upoważnienie do dokumentacji medycznej

 Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „OLK- MED” Sp. z o.o. w Toruniu, którą reprezentuje Prezes Zarządu, Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń, tel: 56 622 66 66, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , tel: 56 622 66 66,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji upoważnienia do uzyskania dokumentacji medycznej, na podstawie przepisów art. 6 ust.1 lit. c, d oraz art 9 ust.2 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/ 679 (RODO ) oraz par. 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania ( Dz. U.2020, poz.666).
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa , podmiotom przetwarzającym upoważnionym przez administratora.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej.
 6. Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności, do ich sprostowania .
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony danych osobowych, gdy uzna Pan/ Pani ,iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 8. Pani/ Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu .
 9. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowych.

 

Klauzula informacyjna w związku z przeciwdziałaniem COVID-19

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zw. dalej RODO, informujemy, że

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „OLK- MED” Sp. z o.o. w Toruniu, którą reprezentuje Prezes Zarządu, Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń, tel: 56 622 66 66, adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną Pani/Pana danych osobowych może się Pani/Pan kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Panem Markiem Powała , tel: 56 622 66 66,  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit d) RODO – niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej; art. 9 ust. 2 lit i) RODO – niezbędność przetwarzania ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego; w związku z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w celu podejmowania czynności zapobiegawczych i kontrolnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są upoważnieni pracownicy Administratora oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż do upływu 30 dni , chyba że inny termin wynikał będzie z przepisów szczególnych.
 6. Mają Państwo prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania.
 7. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy dot. ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych osobowych jest przez Państwa dobrowolne, ale konieczne do korzystania z usług placówki. Odmowa podania danych może skutkować niemożliwością wstępu do placówki.

 

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu, Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń, tel: 56 622 66 66, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Może się Pan/Pani/Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych w Centrum Medycznym „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 3. Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku zarejestrowanego przez monitoring przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Centrum Medycznego OLK-MED Sp. z o.o. oraz zabezpieczenia mienia w oparciu o art. 6 ust 1 lit. c i e) RODO oraz art. 222 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
 4. Monitoringiem wizyjnym objęte są :
  - budynek główny (ciągi komunikacyjne, pomieszczenia i miejsca istotne z uwagi na bezpieczeństwo Centrum Medycznego „OLK-MED” Sp. z o.o.,
  - obszar wokół budynków (parking wewnętrzny);
 5. Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, zapisy z monitoringu przechowywane będą w zależności od wielkości zapisanych danych – do nadpisania danych, nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz;
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnianie wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa, dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ograniczenia ich przetwarzania – w granicach określonych w przepisach prawa;
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 

Klauzula informacyjna dotycząca nagrywania rozmów telefonicznych

Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Administratorem Pana/Pani/Państwa danych osobowych jest Centrum Medyczne „OLK-MED” Sp. z o.o. w Toruniu, Plac 18 stycznia 4, 87-100 Toruń, tel: 56 622 66 66, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Może się Pan/Pani/Państwo kontaktować z nami w następujący sposób: listownie, telefonicznie, e-mailem.
 2. W OLK-MED. wyznaczono Inspektora ochrony danych, z którym możecie się Państwo kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub przesyłając korespondencję na adres siedziby Administratora.
 3. Państwa dane osobowe z nagranych rozmów telefonicznych przetwarzane są w celu zapewnienia najwyższych standardów i bezpieczeństwa obsługi telefonicznej realizowanej przez OLK-MED i zabezpieczenia interesu prawnego osoby, której dane osobowe zarejestrowano w systemie nagrywania rozmów telefonicznych oraz na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub dochodzenia roszczeń i zabezpieczenia materiału dowodowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi w szczególności, zgoda udzielona na skutek nierozłączenia się w trakcie odsłuchiwania wiadomości powitalnej i oczekiwania na połączenie (art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit a RODO) .
 5. Zapisy z systemów nagrywania rozmów telefonicznych przechowywane będą nie dłużej niż 30 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ten ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów nagrania zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem organów władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych w zakresie danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody, ograniczenia przetwarzania swoich danych gdy prawidłowość ich przetwarzania jest kwestionowana, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędy Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób cyfrowy i analogowy.
 11. Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

 

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart