Twoje zgłoszenie zostało wysłane

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest udostępniana

 1. pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport),

 2. przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu:

 • rodzicom, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu osobistego lub aktu urodzenia dziecka,

 • opiekunom ustanowionym przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (opieka nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator itp.),

 1. osobie upoważnionej przez pacjenta w pisemnym upoważnieniu z podpisem upoważniającego,

 2. po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu z zaznaczeniem, że pełnomocnictwo jest udzielone na wypadek śmierci.

Formy udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja jest udostępniana:

 1. do wglądu na miejscu w siedzibie CM OLK-MED w obecności upoważnionego pracownika lub lekarza prowadzącego albo lekarza odpowiedniej specjalności. Dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej,

 2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych,

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Kserokopię oryginału pozostawia się w dokumentacji CM OLK-MED.

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej

 1. W celu uzyskania wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, lub osoba upoważniona przez niego, składa pisemny „Wniosek o wydanie dokumentacji medycznej” plik do pobrania

 2. W przypadku odbioru dokumentacji przez osobę upoważnioną, dodatkowo należy złożyć „Upoważnienie do wydania dokumentacji medycznej ” plik do pobrania sporządzonego w obecności pracownika upoważnionego do wydania kopii dokumentacji medycznej. W innym przypadku upoważnienie musi być zaopatrzone w notarialnie lub urzędowo poświadczony podpis upoważniającego.

 3. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w dni robocze w poradniach CM OLK-MED w godz. 7.30 – 18.00 lub przesłać na adres CM OLK-MED.

 4. Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku.

 5. Wnioski można pobrać w poradniach CM OLK-MED oraz na stronie internetowej www.olk-med.pl.

 6. Odbioru kopii dokumentacji medycznej dokonuje się w godz. 7.30 – 15.00, od poniedziałku do piątku w Rejestracji Centralnej CM OLK-MED po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

 7. Wydanie kopii dokumentacji medycznej musi być potwierdzone dokumentem tożsamości, podpisem wydającego i odbierającego oraz datą wydania na złożonym wniosku, następnie wniosek dołączony zostaje do dokumentacji medycznej pacjenta.

Zasady odpłatności

  1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii CM OLK-MED pobiera opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

  2. Wysokość opłat wynosi:

 1. za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – 7,54 zł;

 2. za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej - nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – 0,75 zł;

 3. za sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej - nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale – 7,54 zł.

 

UPOWAŻNIENIE DO UZYSKANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ I INFORMACJI O STANIE ZDROWIA I UDZIELONYCH ŚWIADCZENIACH ZDROWOTNYCH


Plik do pobrania

 

 

Copyright © 2023.
Projekt OLK-MED wykonanie Agencja Social Media Pollyart